fa۸۴ بنابراین، تحقیق متن انگلیسی در مورد انتقراض یوز پلنگ ایرانی بمانید، و با کوشایی کار کنید، کـه شما بتوانید درون خدمت خود درون پیش رفتن بـه مـیان غیریـهودیـان، همۀانی را کـه دهان سَروَر نام خواهد بُرد، به منظور بار آخر کامل شوید، که تا قانون را بسته و گواهی را مُهر و موم کنید، و مقدّسین را به منظور ساعت داوری کـه مـی آید آماده کنید؛

LDS
en84 Therefore, tarry ye, and labor diligently, that you may be perfected in your ministry to go forth among the aGentiles for the last time, as many as the mouth of the Lord shall name, to bbind up the law and cseal up the testimony, and to prepare the saints for the hour of judgment which is to come;

fa( مزمور ۱۱۹:۸۳، ۸۶) درون دوران کتاب مقدّس به منظور نگاه داشتن آب، و یـا دیگر مایعات از مشک استفاده مـید که از پوست حیوانات ساخته مـیشد.

JW_2017_12
en(Psalm 119:83, 86) In Bible times, bottles made of animal hide were used to hold water, wine, and other liquids.

fa«خداوندگارا، تو نیکو و آمرزندهای، و سرشار از محبت نسبت بـه همـه آنان کـه تو را مـیخوانند!»—مز ۸۶:۵، ترجمـهٔ هزارهٔ نو. تحقیق متن انگلیسی در مورد انتقراض یوز پلنگ ایرانی *

JW_2017_12
en“You, O Jehovah, are good and ready to forgive; and the loving-kindness to all those calling upon you is abundant.”—PS.

faاين کاري بود کـه ما تو سال 88 انجام داديم

OpenSubtitles2018
enThis is how we did it in'88.

faروان شما شامل جسم و روح هست (ببینید اصول و پیمانـها ١۵ :۸۸).

LDS
enYour soul consists of your body and spirit (see D&C 88:15).

fa( مزمور ۱۱۹:۸۱-۸۸) مزمورنویس بـه خاطر اذیت و آزار متکبّران احساس مـیکرد «مثل مشک درون دود گردیده است.»

JW_2017_12
en(Psalm 119:81-88) Because presumptuous ones were persecuting him, the psalmist felt “like a skin bottle in the smoke.”

faIt' s gotta be here. تحقیق متن انگلیسی در مورد انتقراض یوز پلنگ ایرانی حتما باهات حرف ب- نگران نباش پیداش مـیکنیم- I need to talk to you

opensubtitles2
enIt' s gotta be here.- I need to talk to you

fa(مز ۸۶:۱۵) برخی زمانی کـه دیگران خلاف انتظارشان عمل مـیکنند بسیـار خشمگین مـیشوند. اما رفتار یَهُوَه با رفتار چنین افرادی بسیـار متفاوت است.

JW_2017_12
en86:15) He is far different from some humans who explode with fury when others do not meet their expectations.

faمن همـیشـه پیشت مـیمونم I' ll always be with you

opensubtitles2
enI' il always be with you

faملکه شما درون جستجوی زندگانی جاودان بر روی زمـین ، بهشتی دروغین هست Your queen seeks immortality on Earth- a false paradise. این ارتداد هست This is heresy. او شما را بسوی بیـهودگی مـی کشاند She leads you towards vanity, و گمراه مـی کند away from the spirit. اما این حماقتی بیش نیست But this is foolishness, زیرا کـه مرگ وجود دارد for death exists. روز قیـامت انکار ناپذیر هست The Day of Judgment is irrefutable. تمامـی موجودات مورد قضاوت قرار خواهند گرفت All life must be judged

opensubtitles2
enYour queen seeks immortality on Earth- a false paradise.This is heresy. She leads you towards vanity, away from the spirit

faبعدش اونا با 88 ميليمتري ما رو زدن ، روي اين تقاطع تنظيم شده بود.

OpenSubtitles2018
enThey hit us with their 88s, zeroed in on this crossroad.

faمـی گویند کـه شما مـی شوند ، و أ be rreichst این کلید 1⁄4.

OpenSubtitles2018
enTell them who you are and give this key to them.

fa. خونـه اي کـه در جاده 88 شرقي قرار داره

OpenSubtitles2018
en" The house on East 88th Street.

faچند لحظه بعد برمـی گردم I' ll be back in a second

opensubtitles2
enI' il be back in a second

faقبل از اينکه لري برگرده I wanna be on bypass

OpenSubtitles2018
enI just wanna be on bypass before Larry gets back.

faدر بنگلادش ده ها ميليون نفر مردم زندگي ميکنند can be displaced when the Ganges and her tributaries burst their banks.

OpenSubtitles2018
enIn Bangladesh, tens of millions of people can be displaced when the Ganges and her tributaries burst their banks.

faبا تخلیـه بیشینـه 84 % از جریـان آورد پایدار، و در نظر گرفتن یک سناریوی خشکسالی ده ساله، 28 % از دبی جریـان چشمـهها کاهش خواهد یـافت، 27 % چشمـهها خشک شده، و هد هیدرولیکی بـه طور مـیانگین 7 متر درون سطح جزیره کاهش مـییـابد.

springer
enAt the maximum extraction of 84 % of the sustainable yield, a 10-year drought scenario would decrease spring flows by 28 %, dry up 27 % of springs, and decrease hydraulic head by an island-wide average of 7 m.

faفاصله داريم ؟ I-88 ما چقدر با

OpenSubtitles2018
enHow far are we from I-88?

faنتیجهٔ نظرخواهیـای کـه از ۱۰۰۰ فرد بالغ درون بریتانیـا صورت گرفت این بود که «به طور متوسط درون طی روز مردم بریتانیـا ۸۸ دقیقه از وقت خود را با تلفن و ۶۲ دقیقه را با تلفن همراه مـیگذرانند. همچنین ۵۳ دقیقه بـه فرستادن ایمِیل و ۲۲ دقیقه بـه فرستادن پیـامـهای الکترونیکی مشغولند.»

JW_2017_12
enA survey of 1,000 adults in Britain found that “the average Briton spends 88 minutes a day on a landline telephone, a further 62 minutes on a mobile telephone, 53 minutes e-mailing and 22 minutes text messaging.”

faاِسْتَر که ۸۸ سال دارد اظهار داشت کـه چه چیز بـه او دلگرمـی و قوّتقلب داد. او مـیگوید: تحقیق متن انگلیسی در مورد انتقراض یوز پلنگ ایرانی «پس از ۴۶ سال زندگی مشترک سختترین مصیبت، تنـهایی بود.

JW_2017_12
enEighty-eight-year-old Esther comments on what has sustained her: “After 46 years of companionship, the most difficult trial has been loneliness.

faتایمز 17ر 3ر 84 سخنرانی ن ک آفریقا گزارش بد تصحیح

MIZAN
entimes 17. 3. 84 bb speech malreported africa rectify

faولی آمده هست که او در ۸۴ سالگی هنوز بیوه بوده است.

JW_2017_12
enBut the Bible reports that at age 84, Anna was still a widow.

faتو يه 88 لعنتي هستي

OpenSubtitles2018
enYou a goddamn 88.

faمزمور ۸۴:۱۱ مـیگوید: «یَهُوَه خدا . . . هیچ چیز نیکو را منع نخواهد کرد از آنانی که بـه راستی سالک باشند.»

JW_2017_12
en“Jehovah himself will not hold back anything good from those walking in faultlessness,” states Psalm 84:11.

faاما یَهُوَه «غفّار» و آمرزنده هست و کسی را کـه به گناه خود «اعتراف» و ابراز ندامت کند، مـیبخشد.— مزمور ۸۶:۵؛ یعقوب ۵:۱۶؛ امثال ۲۸:۱۳ خوانده شود.

JW_2017_12
enNevertheless, God is always “ready to forgive” those who are contrite and “openly confess” their sins.—Psalm 86:5; James 5:16; read Proverbs 28:13.
[یوزپلنگ درون انگلیسی, ترجمـه, جملات نمونـه, واژه نامـه فارسی-انگلیسی تحقیق متن انگلیسی در مورد انتقراض یوز پلنگ ایرانی]

نویسنده و منبع |